Chủ đề mớiChủ đề mới  Hiển thị danh sách thành viênThành viên  LịchLịch  Tìm trên diễn đànTìm kiếm  Trợ giúpTrợ giúp
  Đăng kýĐăng ký  Đăng nhậpĐăng nhập
Góp ý - Đề nghị
 Diễn đàn :Thảo luận chung :Góp ý - Đề nghị
Message Icon Chủ đề: Ô la la Trả lời bài viết Gửi bài viết mới
<< Trước Trang  of 2
Tác giả Nội dung
hungvb2
Admin Group
Admin Group
Ảnh đại diện

Gia nhập: 13 Sep 2010
Đến từ: Vietnam
Trạng thái Online: Offline
Bài viết: 86
Trích dẫn hungvb2 Replybullet Ngày gửi: 15 Nov 2010 lúc 15:15
Nếu muốn biết 10 bài viết mới nhất của diễn đàn các e có thể bấm vào chữ RSS  nằm ở góc phải trên của trang.
"Vì cuộc sống là không chờ đợi..."

Note: Hãy vì một ngôi nhà chung trường THPT Số 2 Văn Bàn nhé...!
IP IP Logged
mythuyk5a2
Moderator Group
Moderator Group
Ảnh đại diện

Gia nhập: 30 Sep 2010
Đến từ: Vietnam
Trạng thái Online: Offline
Bài viết: 51
Trích dẫn mythuyk5a2 Replybullet Ngày gửi: 12 Dec 2010 lúc 20:47
Mình cũng nhất trí quan điểm này của Thầy Hùng.
____Mythuy_2004-2007____
Mobile: 0986.444.826
IP IP Logged
IloveBeem2404
Newbie
Newbie
Ảnh đại diện

Gia nhập: 31 Oct 2010
Đến từ: Vietnam
Trạng thái Online: Offline
Bài viết: 31
Trích dẫn IloveBeem2404 Replybullet Ngày gửi: 14 Dec 2010 lúc 08:27
Originally posted by KenBinNo1

nhìn wedsite nhà trường mình nhìn chán quá ! mình thấy nếu bạn nào gọi điện để đề nghị thì mình xin góp 1 ý nho nhỏ là nên tạo thêm một box quà tặng âm nhạc tại wedsite luôn ! mỗi ngày sẽ mở một bài ! hjhj
 
Bạn chắc hẳn phải là một chuyên gia về lĩnh vực tạo web, trời bạn giỏi quá !... những tui nghĩ là khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn  nghe khẩu khí của bạn thì chắc bạn phải VIP (Very Impolite Person) lắm !
                   Hãy nói theo cách của bạn ...!
IP IP Logged
mythuyk5a2
Moderator Group
Moderator Group
Ảnh đại diện

Gia nhập: 30 Sep 2010
Đến từ: Vietnam
Trạng thái Online: Offline
Bài viết: 51
Trích dẫn mythuyk5a2 Replybullet Ngày gửi: 14 Dec 2010 lúc 17:24
Chém gió thui.
VIP gì?????????????????????????
Chán sao ko biết đóng góp xây dựng cho "đỡ chán"
____Mythuy_2004-2007____
Mobile: 0986.444.826
IP IP Logged
chjhdhq9
Newbie
Newbie


Gia nhập: 26 Sep 2014
Trạng thái Online: Offline
Bài viết: 14
Trích dẫn chjhdhq9 Replybullet Ngày gửi: 14 Oct 2014 lúc 13:36
瀼䴾獩⁳獻癥牥污獼浯籥慭祮漠⁦桴籥牦浯愠祮漠⁦桴籥桴絥笠牣浩湩污愠牲獥籴牡敲瑳汼睡牢慥敫籲牰獩湯晼汥湯絹笠敢楬癥摥灼潲汣楡敭籤敲潰瑲摥捼慬浩摥獼慴整絤›牻瑥楡敬籲敲敬獡籥桳灯睼污潳正瑥敼敬瑣楲⁣畯汴瑥㽽笠敲慴汩牥牼汥慥敳獼潨籰慷汬猠捯敫籴汥捥牴捩漠瑵敬絴笠潓敬祬剼慥汬籹畊瑳猠浩汰籹楓灭祬樠獵籴楓灭祬⁽慻獳牥籴畳杧獥籴硥牰獥米汣楡籭瑳瑡絥笠桴⁥潰獳扩汩瑩⁹桴瑡瑼慨⁴硥数瑲⁳汣楡籭桴瑡瑼敨瀠楯瑮琠慨籴桴⁥牴瑵⁨桴瑡⁽楻⁴条楡籮桴⁥灡汰捩瑡潩籮桴浥瑼敨椠整籭桴獩⁽畨⹨笠祔楰慣汬⁹桴籥桔瑡䅼呼楨米桔⁥捡畴污⁽睻慥潰湩籴敷歡猠潰籴潳敭眠慥湫獥米⁡敷歡敮獳汼獩汴獥湳獥絳笠景琠楨米敢潬杮湩⁧潴琠敨潼⁦潹牵潼桴籥牦浯琠敨⁽桻癡⁥潴搠慥楷桴晼捡慩歳湩晼捡慩牡慥敼灸牥敩据籥湥潣湵整絲笠桷籯桷捩⁨楷汬瑼楨米景眠楨档睼楨档⁽牻獥慥捲敨籤敳湥捼湯楳敤敲籤档捥敫籤潬歯摥漠敶絲䰠⁩楌‬畗笠湡⁹潳瑲漠籦湡⁹灳捥晩捩敼敶祲慼浬獯⁴湡籹湡⁹楫摮漠給笠楤捳灩楬敮灼湥污祴灼湥污楴獥灼票楳慣異楮桳敭瑮捼湯敳畱湥散⁽楻慦瑣捼牥慴湩祬獼牥潩獵祬摼晥湩瑩汥籹牴汵絹笠潣瑮湥整籤桴楲汬摥橼祯畦籬敤楬桧整籤汰慥敳絤‬瑻敨朠祵獼敨漠⁲敨祼畯⁲潤籧敨⼠猠敨桼⁥牯猠敨⁽敻獳湥楴污祬發牥⁹敮牡祬橼獵⁴扡畯籴牰瑥祴洠捵籨敮牡祬⁽灻獡敳籤楫正摥琠敨戠捵敫籴敤散獡摥灼獡⁴睡祡灼獡敳⁤睡祡⁽潻瑵漠⁦潹牵扼汥湯楧杮琠桴籥楷桴琠敨潼桴籥湩琠敨⁽死敥⁰潧湩籧慣牲⁹湯捼湯楴畮籥慰瑳晼湩污⁽楻獮慴据籥牰捥潩獵琠浩籥楴敭映慲敭瑼浩⁥数楲摯灼牥潩絤笠潳映牡慼⁳敹籴湵楴敲散瑮祬畼⁰潴渠睯ⱽ笠敮敶籲慨湳琧桼獡渠瑯⁽汻湯⁧敢湥扼捥浯籥湥敤⁤灵慼獬敢湥慼牬慥祤戠敥絮笠桷捩⁨敭湡米獡愠爠獥汵籴敨据籥湡⁤潳瑼敨敲潦敲⁽捻湯整瑮摥瑼牨汩敬籤潪晹汵摼汥杩瑨摥灼敬獡摥⁽慻⁴牰獥湥籴瑡琠楨⁳潭敭瑮慼⁴桴獩瀠楯瑮灼敲敳瑮祬牼杩瑨渠睯⹽笠湁⁤敹籴桔畯桧乼湯瑥敨敬獳䅼瑬潨杵籨潈敷敶絲笠湡污穹籥潬歯椠瑮籯癥污慵整桼癡⁥⁡潬歯愠籴慴敫愠氠潯瑡⁽睻潨睼楨档眠汩籬桴獩潼⁦桷捩籨桷捩絨笠慨敶琠敤污眠瑩籨慦楣污猠楫籮慦楣污愠敲籡硥数楲湥散敼据畯瑮牥⁽獻祡湩籧敤楰瑣潩籮潣据灥籴整浲灼牨獡絥笠牦浯楼籮楷桴捼湯敮瑣摥眠瑩籨獡潳楣瑡摥眠瑩絨笠楧敶甠⁰潬歯湩籧牦瑥汼獯⁥慦瑩籨潬敳栠慥瑲汼獯⁥潨数⁽楌䰠Ⱪ圠⁵敒摻獩楣汰湩籥数慮瑬籹数慮瑬敩米桰獹捩污瀠湵獩浨湥籴潣獮煥敵据絥笠湩映捡籴散瑲楡汮籹敳楲畯汳籹敤楦楮整祬瑼畲祬⁽扻瑯敨敲籤敦牡畦籬湵慥祳湼牥潶獵捼湯散湲摥⁽獻敨搧⁽湻敥籤潣瑮楡籮畣牲湥汴⁹慨敶楼据畬敤灼獯敳獳⁽灻獡敳籤楫正摥琠敨戠捵敫籴敤散獡摥灼獡⁴睡祡灼獡敳⁤睡祡ⱽ笠湡⁤桴瑡愠獬籯桴湩楫杮琠慨籴湡⁤桴籥湡⁤桴獩睼楨档⁽牻捥湥籴慬瑳晼牯敭籲牰捥摥湩籧牰潩絲笠牰捯摥牵獥牼畯楴敮米敭桴摯米敢慨楶牯浼慥畳敲絳儠扩獵楨慢⁩灻敲漭捣灵敩籤慲桴牥戠獵籹慦瑳瀠捡摥捼慨瑯捩桼捥楴絣‿坻楨档洠慥獮䅼⁳⁡敲畳瑬䡼湥散䅼摮猠籯桔牥晥牯絥笠慐獳甭籰潆杲瑥䵼獩⁳畯⁴湯乼来敬瑣卼楫絰笠湡⁹潳瑲漠籦湡⁹灳捥晩捩敼敶祲慼浬獯⁴湡籹湡⁹楫摮漠給笠楤捳灩楬敮灼湥污祴灼湥污楴獥灼票楳慣異楮桳敭瑮捼湯敳畱湥散⁽睻畯摬搠晥湩瑩汥籹潷汵⁤潭瑳氠歩汥籹潷汵⁤牰扯扡祬捼畯摬浼杩瑨⁽敻敶⁲条楡籮敲数瑡摥祬橼獵⁴獡戠晥牯籥污癯牥愠慧湩潼据⁥条楡絮笠慧敶愠琠污籫灳歯湥浼湥楴湯捼慨瑴摥瑼污敫絤笠潮⁴潴洠湥楴湯慼摮攠敶籮汰獵楼摡楤楴湯琠籯獡眠汥獡⁽扻汥敩敶籤牰捯慬浩摥牼灥牯整籤汣楡敭籤瑳瑡摥㩽笠簧慈慹⁽❻桼祡絡笠簧慨慹⁽捻敨正漠瑵晼湩⁤畯籴楦摮發敩籷扯敳癲絥笠桷瑡眠⁥桳畯摬瑼敨琠楨杮⁳潹籵湡瑹楨杮礠畯睼慨整敶⁲潹籵桴瑡眠楨档礠畯⁽慻灰慥⁲獡椠籦敢氠歩籥業業籣灡数牡氠歩籥敳浥氠歩絥‬祻畯洠祡渠瑯祼畯猠慨汬渠瑯祼畯猠浩汰⁹潷❮籴潹⁵潷❮⁴敮摥琠籯潹⁵潷❮絴笠汰湡琠籯楬敫琠籯牰晥牥琠籯潷汵⁤楬敫琠籯楷桳琠絯笠湩敶瑳灼瑵椠籮桳汥畯籴灳湥籤敤楤慣整⁽捻浯業瑴湩⁧畳捩摩絥‿䅻摮礠瑥呼潨杵籨潎敮桴汥獥米汁桴畯桧䡼睯癥牥⁽瑻楨⁳湵煩敵楼籴桴⁥潦汬睯湩籧桴瑡瑼楨⁳慰瑲捩汵牡⁽祻畯挠湡琧祼畯挠湡潮籴潹⁵桳畯摬渠瑯⁽灻牥慨獰攠敶籮潰獳扩祬攠敶籮潳敭楴敭米潰獳扩祬慼瑣慵汬絹笠楦摮汼潯湩潴扼楲杮琠業摮發獩慵楬敺瑼楨歮愠潢瑵ⅽ㰠瀯㰾㹰笠癡湥敵獼潴敲敼敬瑣楲⁣畯汴瑥獼潨籰敲敬獡絥笠牐晥牥乼敥籤潗汵⁤楬敫剼慥汬⁹慷瑮剼煥極敲⁽慎慬祴慲瑮笠畢⁴桴祥愠敲猠楴汬慼摮琠敨漠敮米湡⁤数灯敬慼摮漠桴牥米湡⁤污潳⁽晻牯牼来牡楤杮慼獳捯慩整⁤楷桴睼瑩籨湩⁽瑻楨米楨⁳ 敨籲桴楥籲敨籲楨⁳慰瑲捩汵牡⁽瑻敨礠畯杮牥祼畯桴畦籬潭敲礠畯桴畦籬敮敷籲浳污敬絲笠潧摯映楲湥籤畢摤籹楳汢湩籧楳瑳牥畼据敬⁽睻慨⁴数獲湯睼楨档瑼慨籴桷敳浥琠籯番瑳眠潨⁽捻牥慴湩祬眠湯琧捼牥慴湩祬眠汩潮籴潤❮籴潷❮籴獩❮⁴潧湩⁧潴⁽瑻敲獡牵籥慶畬籥潷牲⁹扡畯籴档牥獩籨桷瑡琠敳⁥慨灰絹笠桴籥桴獩欠湩⁤景瑼楨⁳慰瑲捩汵牡瑼敨映汯潬楷杮楼絴笠潰瑲發湥⁴畯籴湩琭歡絥笠牰杯慲籭灡汰捩瑡潩籮敤楶散牼獥畯捲籥敭桴摯⁽楻⁳散瑲楡汮籹楷汬戠籥獩愠瑣慵汬籹獩搠晥湩瑩汥籹獩眠瑩潨瑵愠搠畯瑢⁽摻祲摼捥慥敳籤楬敦敬獳楼慮瑣癩籥敤慰瑲摥⁽潻⁲楳灭祬潼⁲数桲灡米牯攠敶籮湡⁤污潳慼摮⁽晻汵景氠晩籥瑳汩楬楶杮楼硥獩整据籥楬敶祬獼牵楶敶⁽楻⁳散瑲楡汮籹楷汬戠籥獩愠瑣慵汬籹獩搠晥湩瑩汥籹獩眠瑩潨瑵愠搠畯瑢⁽潻敮漠桴牥潼敮洠牯籥湡愠摤瑩潩慮籬⁡畦瑲敨籲潳敭漠桴牥⁽慻敶畮籥瑳牯籥汥捥牴捩漠瑵敬籴桳灯牼汥慥敳⁽慻敶畮籥瑳牯籥汥捥牴捩漠瑵敬籴桳灯牼汥慥敳⁽杻浡籥汰祡桴湩籧慧杤瑥杼晩籴煳敵歡⁹潴絹笠獩渠瑯朠楯杮琠籯楷汬渠瑯摼敯湳琧睼畯摬渠瑯晼楡獬琠絯笠慣獵⁥瑩琠敢敼獮牵⁥瑩椠米污潬⁷瑩琠敢捼畡敳椠⁴潴楼獮牵⁥桴瑡椠⁴獩⁽睻楨档洠慥獮琠慨籴桴獵瑼敨敲潦敲桼湥散慼⁳⁡敲畳瑬⁽摻祲摼捥慥敳籤楬敦敬獳楼慮瑣癩籥敤慰瑲摥ⱽ笠癡湥敵獼潴敲敼敬瑣楲⁣畯汴瑥獼潨籰敲敬獡絥笠散瑲楡籮敳敶慲籬⁡敦籷畱瑩⁥⁡敦籷慶楲畯絳笠楴獰漠潨⁷潴慼灰潲捡敨⁳潴浼瑥潨獤琠籯敭桴摯⁳景睼祡⁳景⁽捻浯⁥灵眠瑩籨敨灬洠歡籥敨灬琠慭敫杼湥牥瑡籥牴⁹潴洠歡絥笠湡椠摮癩摩慵❬米桴籥潹牵漠湷慼瀠牥潳❮米湯獥漠湷⁽敲畳牲捥楴湯笠潹⁵桴湩桴瑡祼畯椠慭楧敮祼畯琠楨歮祼畯眠畯摬椠慭楧敮祼畯挠湯楳敤絲笠瑩愠汬瑼慨籴桴獩瑼敨籭桴⁥灡汰捩瑡潩絮‿剻来牡汤獥⁳晩䕼敶桷湥䕼敶桴畯桧䅼瑬潨杵籨敄灳瑩⁥桴⁥慦瑣琠慨絴笠潹牵攠瑮物⁥潢祤祼畯⁲祳瑳浥瑼敨戠摯籹畯⁲潢楤獥祼畯⁲桰獹煩敵⁽楻⁳楦楮桳摥楼⁳畦汬⁹潧敮晼汵祬朠湯籥獩搠慥絤‬瑻歡⁥污慷獹椠瑮捡潣湵籴潤❮⁴潦杲瑥牼浥浥敢籲敢牡椠業摮湼癥牥映牯敧絴笠潹❵敶猠楴汬朠瑯祼畯瘧⁥敫瑰⁽捻湯捳敩据籥敨牡⁴湡⁤潳汵獼楰楲籴湩整汬捥籴潣潲慮祲栠慥瑲⁽❻桼祡絡笠簧慨慹⁽❻桼祡絡笠簧慨慹⁽⁾剻慥汬⁹潤❮籴獕慵汬⁹潤渠瑯䑼湯琧乼癥牥奼畯猠潨汵⁤潮絴笠癥牥潹敮慼湩楤楶畤污慼瀠牥潳籮潹⁵捡畴污祬潼敮⁽慻獬籯潮敮桴汥獥米敮敶瑲敨敬獳捼湯楴畮⁥潴慼睬祡絳笠敤污眠瑩籨慨摮敬浼湡条籥敲畧慬整牼獥牴楡絮笠湡籹桴⁥慰瑲捩汵牡瑼敨愠瑣慵籬籡桴瑡⁽捻湯捳敩据籥敨牡⁴湡⁤潳汵獼楰楲籴湩整汬捥籴潣潲慮祲栠慥瑲⁽晻牯牼来牡楤杮慼獳捯慩整⁤楷桴睼瑩籨湩⁽捻浯業瑴湩⁧畳捩摩絥‿佻据籥楒桧⁴晡整籲潆汬睯湩籧畊瑳愠瑦牥坼敨絮笠獵湩籧汰祡湩籧敨牡湩籧慰楹杮愠瑴湥楴湯琠籯敢湩⁧瑡整瑮癩⁥潴⁽慻祮瑼敨瀠牡楴畣慬籲桴⁥捡畴污慼瑼慨絴圠⁵慻汬發物畴污祬愠祮慼祮欠湩⁤景敼敶祲慼祮猠数楣楦絣笠楶汬楡籮敬慧籬敦潬祮汼睡牢慥敫籲牡敲瑳⁽捻湯楤楴湯捼物畣獭慴据籥楳畴瑡潩籮湩瑳湡散捼畯瑲挠獡絥‬浻獯⁴景琠敨敼敶祲漠敮漠⁦桴籥污景琠敨浼湡⁹景琠敨瑼敨⁽敻晦牯⁴湡⁤慨摲眠牯籫湥牥祧睼牯籫晥潦瑲米硥牥楴湯⁽桻獡桼癡絥笠慦敤⁤睡祡晼摡摥發湡獩敨籤潧敮敼慶潰慲整絤䰠⁩楌笠獩楼⁳桴⁥敲獡湯楼⁳捡畴污祬⁽潻敶慲汬扼獡捩捼浯潭籮祴楰慣籬污潲湵絤笠慦汩湩籧慬正漠⁦扡汩瑩籹慦汩牵籥潮⁴扡敬灼睯牥⁽晻牯牼来牡楤杮慼獳捯慩整⁤楷桴睼瑩籨湩⁽慰慲祬楳⁳獻瑩楴杮獼慥整籤慬籹潫浭瑥⁽慻晦牯慤汢籥瑳慲杩瑨搠睯籮潬敷籲污桴⁥慷⁹潤湷摼睯睮牡絤笠浡湯⁧桴⁥畢桳獥潼⁡慬湷潼桴⁥汦潯籲湡⁤湩慣慰楣慴整籤湩愠琠敲絥‬慻⁴桴⁥牰獥湥⁴楴敭慼⁴桴獩琠浩籥楲桧⁴潮籷瑡琠楨⁳潰湩籴瑡琠楨⁳潭敭瑮⁽祻畯⁲楧汲牦敩摮瑼敨朠物籬桴⁥潷慭❮米桴⁥楧汲猧瑼敨⁽登獩潩籮慦散敼敹發敩籷祥⁥楬獤⁽桻摡❮絴笠敷灥扼⁥慳籤潹汷浼潥絷笠潨敬米牣籹楲獰捼祲湩絧‬慻摮琠敨籮潮籷湡⁤潴慤籹湡⁤污敲摡籹湡⁤敨敲⁽祻畯⁲睳敥桴慥瑲瑼敨氠摡籹潹牵眠浯湡瑼敨眠浯湡祼畯⁲慬祤⁽楻⁳潮⁴潧湩⁧潴睼汩潮籴潤獥❮籴潷汵⁤潮籴慦汩⁳潴⁽畻摮牥瑳湡籤湫睯瘠牥⁹敷汬眠慨籴湵敤獲慴摮眠慨籴楦摮漠瑵眠慨籴敲污穩⁥桷瑡⁽獻敨瑼楨⁳湩楤楶畤污桼⁥牯猠敨祼畯⁲潤籧桳⁥牯栠絥笠慷⁳湩瑩慩汬籹慨⁳敢湥桼摡戠敥籮灡数牡摥琠敢楼絳笠敢潣業杮敼灸牥敩据籥敳獮瑡潩籮敳獮籥敳獮湩絧‬瑻杯瑥敨⁲楷桴慼摮愠獬籯獡眠汥獡灼畬米湡⁤癥湥⁽牻来敲籴潳牲睯扼摡映敥楬杮米畧汩籴浥慢牲獡浳湥絴‿⼼㹰瀼䐾敵笠桴瑡眠汩籬潴戠⁥扡敬琠籯湩漠摲牥琠籯潳琠慨⁴潹⁵慣籮潴栠汥⁰潹絵笠桴獩桼獩⼠栠牥瑼敨物桼牥桼獩瀠牡楴畣慬絲笠敧畮湩籥畡桴湥楴籣湵煩敵灼楲慭祲捼慬獳捩⁽晻捡籴獡敳瑲潩籮敤汣牡瑡潩籮敲潰瑲灼潲汣浡瑡潩絮‬祻畯漠杵瑨琠籯潹⁵敮摥琠籯潹⁵慨敶琠籯瑩猧攠獳湥楴污琠籯潹⁵慨敶朠瑯琠絯笠慭敫⁳獵⁥景琠敨畼楴楬敺琠敨浼歡⁥獵⁥景琠敨畼敳愠浼歡⁥獵⁥景⁽牻杩瑨灼潲数籲畳瑩扡敬扼獥⁴畳瑩摥慼捣灥慴汢絥笠畳数⁲牦極籴敢牲籹牦獥⁨牦極籴牦極⁴汦獥籨牣灯絳笠潴猠瑥汴絥‮䕻捸灥⁴桷湥䕼捸灥⁴晩啼汮獥⁳景挠畯獲籥硅散瑰椠慣敳⁳桷牥籥楗桴爠来牡⁤潴⁽慻敶畮籥瑳牯籥汥捥牴捩漠瑵敬籴桳灯牼汥慥敳⁽楻米獩琠敨爠慥潳籮獩愠瑣慵汬絹笠瑳牵楤敮獳摼牵扡汩瑩籹潰敷籲畭捳敬灼瑯湥祣⁽睻汩籬慣慥楳祬浼祡浼杩瑨睼汩敢愠汢⁥潴⁽摻獩潣湵籴楤浳獩米楤牳来牡籤慰⁹潮愠瑴湥楴湯琠籯湵敤敲瑳浩瑡絥笠潹牵瑼敨物瀠牡楴畣慬籲桴楥⁲睯籮瑩米湯獥漠湷⁽敻牡敮籤慷牲湡整籤敷汬搠獥牥敶籤敷汬攠牡敮絤笠畳数⁲牦極籴敢牲籹牦獥⁨牦極籴牦極⁴汦獥籨牣灯絳‮䡻睯癥牥Ⱐ奼瑥䡼睯癥牥乼湯瑥敨敬獳呼潨杵絨笠癡湥敵獼潴敲敼敬瑣楲⁣畯汴瑥獼潨籰敲敬獡絥笠潴敧桴牥眠瑩籨湡⁤污潳慼⁳敷汬愠米汰獵慼摮攠敶絮笠桴⁥汰捡籥湩眠楨档敼慸瑣祬眠敨敲睼敨籮瑡眠楨档⁽獻潨汵籤慣籮楷汬摼敯⁳湩敤摥睼汩潤⁽瑻敨瑼楨⁳楫摮漠籦桴獩瀠牡楴畣慬籲桴⁥潦汬睯湩籧瑩⁽慻楢楬祴獼牴湥瑧籨湥牥祧敼敬瑣楲楣祴灼瑯湥楴污ⱽ笠敤灳瑩⁥桴⁥慦瑣琠慨籴污桴畯桧睼楨獬籴桷湥敼敶桷汩絥笠瑡琠敨猠摩⁥景捼潬敳琠籯污湯獧摩籥摡慪散瑮琠籯潴敧桴牥眠瑩絨笠桴獩栠獡戠敥籮瑩椠⁳景整籮瑩猧戠敥籮敲敭扭牥琠慨⁴瑩椠米硥数瑲⁳条敲⁥瑩椠絳笠敧瑮祬捼污汭籹楳敬瑮祬獼景汴籹敲瑳畦汬絹笠慰楹杮愠瑴湥楴湯琠籯扯敳癲湩籧楶睥湩籧潬歯湩⁧瑡浼湯瑩牯湩絧䰠橩慵Ɱ笠癡湥敵獼潴敲敼敬瑣楲⁣畯汴瑥獼潨籰敲敬獡絥笠敲污祬搠湯琧慼瑣慵汬⁹潤❮籴捡畴污祬搠潮籴潤❮籴潤渠瑯⁽晻湩⁤畯⁴潨⁷潴汼慥湲栠睯琠籯湵敤獲慴摮栠睯琠籯慨敶氠慥湲摥琠籯慣絮笠湵敤瑲歡籥慣牲⁹畯籴数晲牯籭潣摮捵籴捡楨癥絥‬慻敶畮籥瑳牯籥汥捥牴捩漠瑵敬籴桳灯牼汥慥敳⁽睻畯摬氠癯⁥潴睼獩⁨潴睼湡⁴潴睼畯摬眠獩⁨潴捼潨獯⁥潴⁽捻湯敮瑣捼浯畭楮慣整瑼污籫楤捳獵米灳慥畯絴笠楷桴爠獥数瑣琠籯潦籲敲慧摲湩籧湯琠敨瀠牡⁴景⁽楌䰠⁩湩整捲摥ⱥ笠潨敷敶籲敮敶瑲敨敬獳琠敨桼睯癥牥琠敨慼瑬潨杵⁨桴籥敮敶瑲敨敬獳⁽晻楲楧籤潣汯捼楨汬籹牦敥楺杮楼散挠汯絤笠慰楹杮愠瑴湥楴湯琠籯扯敳癲湩籧楶睥湩籧潬歯湩⁧瑡浼湯瑩牯湩絧笠湡籹桴⁥慰瑲捩汵牡瑼敨愠瑣慵籬籡桴瑡⁽䱻獯籥癏牥潬歯卼楫籰楍獳漠瑵漠籮潆杲瑥⁽慻汬發物畴污祬愠祮慼祮欠湩⁤景敼敶祲慼祮猠数楣楦絣笠潣獮煥敵据獥慼畢敳捼湯敳畱湥散灼湥污楴獥灼湥污祴⁽牻晥敬瑣潩籮灡数牡湡散灼牨獡籥潣据灥籴敤楰瑣潩絮‬慻敶畮籥瑳牯籥汥捥牴捩漠瑵敬籴桳灯牼汥慥敳⁽楻❴⁳桴籥慯畨椠⁳桴籥瑩搠敯⁳潮⁴慴敫楼⁳瑩搠敯湳琧⁽牤浵笠牡湥琧愠汢⁥潴捼湡琧捼湡潮籴楷汬渠瑯楼⁳湵扡敬琠絯笠晡潦摲琠慰⁹潦籲慭慮敧灼祡映牯浼湡条⁥潴瀠祡映牯桼癡⁥湥畯桧洠湯祥映牯⁽瑻敨映捡⁴桴瑡楼桷捩籨桷捩籨桴獩睼楨档眠汩絬笠牢癡牥籹牢癡湥獥米慶潬籲慤楲杮睼汩絬‮慻敶畮籥瑳牯籥汥捥牴捩漠瑵敬籴桳灯牼汥慥敳⁽䍻湯散湲摥䙼楲桧整敮籤捓牡摥䙼慥晲汵呼牥楲楦摥⁽瑻敨敳搠祡米潴慤籹楲桧⁴潮籷瑡琠楨⁳潭敭瑮慼⁴牰獥湥絴笠潣灭牡摥眠瑩籨獡挠浯慰敲⁤潴捼浯慰敲⁤潴慼⁳潣灭牡摥眠瑩籨慲桴牥琠慨絮䰠⁩楌笠瑡琠敨猠浡⁥楴敭晼牵桴牥潭敲慼摤瑩潩慮汬籹獡眠汥籬潭敲癯牥⁽捻湯散湲摥晼楲桧整敮籤捳牡摥晼慥晲汵瑼牥楲楦摥ⅽ笠楇敶桴瑡䑼敵琠桴⁥慦瑣卼浩汰⁹敢慣獵籥潆⁲桴⁥敲獡湯琠慨籴潃獮摩牥湩絧笠桴獥⁥慤獹瑼摯祡牼杩瑨渠睯慼⁴桴獩洠浯湥籴瑡瀠敲敳瑮⁽慻汬發物畴污祬愠祮慼祮欠湩⁤景敼敶祲慼祮猠数楣楦絣笠潣獮煥敵据獥慼畢敳捼湯敳畱湥散灼湥污楴獥灼湥污祴⁽瑻慨⁴楷汬瑼敢愠汢⁥潴楼牯敤⁲潴獼桴瑡礠畯挠湡瑼敨灬礠畯⁽慻敶畮籥瑳牯籥汥捥牴捩漠瑵敬籴桳灯牼汥慥敳⁽畗笠敢潣業杮敼灸牥敩据籥敳獮瑡潩籮敳獮籥敳獮湩絧笠慭⁹敢猠籯獩椠摮敥籤獩爠慥汬籹獩瘠牥籹獩爠慥汬⁹潳⁽獻牯獴漠籦潳瑲漠籦祴数漠籦祴数⁳景瑼灹絥挠灡楲楣畯ⱳ笠桷捩⁨敭湡⁳桴瑡瑼畨米桴牥晥牯籥敨据籥獡愠爠獥汵絴笠癡湥敵獼潴敲敼敬瑣楲⁣畯汴瑥獼潨籰敲敬獡絥笠潣据牥敮籤牦杩瑨湥摥獼慣敲籤敦牡畦籬整牲晩敩絤笠桴瑡眠汩籬潴戠⁥扡敬琠籯湩漠摲牥琠籯潳琠慨⁴潹⁵慣籮潴栠汥⁰潹絵椠瑮牥散敤‮⼼㹰� woolrich jacke herren woolrich arctic parka sale -
相关的主题文章:


   http://xsvejantv.xsrv.jp/ww/%A5%EA%A5%E5%A5?+2WAY

   http://www.fansoflive.com/cgi-bin/guestbook/guestbook.cgi

   http://www.sgdiscos.co.uk/cgi-guestbook/guestbook.cgi

IP IP Logged
<< Trước Trang  of 2
Trả lời bài viết Gửi bài viết mới
Xem trang in Xem trang in

Chuyển nhanh đến
Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xoá bài viết bạn đã gưi
Bạn không thể sửa bài viết bạn đã gửi
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn không thể bình chọn

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Trang này được tạo ra trong 0.719 giây.